fbpx

“Czas na słońce z marką Chanel”


Inter Optyk
Regulamin promocji: „Czas na słońce z marką Chanel, Okulary przeciwsłoneczne Chanel 20% taniej”

Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej ” Czas na słońce z marką Chanel. Okulary przeciwsłoneczne Chanel 20% taniej “, (zwana dalej Promocja), której Organizatorem jest Inter Optyk Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w 34 – 120 Andrychów, ul. Adama Mickiewicza 3. Dane rejestrowe spółki: ( Nip: NIP: 5512620783, KRS: KRS: 0000536675).

1. Czas i miejsce akcji promocyjnej:
Promocja trwa od 05.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

2. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej:
Akcja promocyjna prowadzona jest w salonie INTER OPTYK mieszczącym się w Katowicach ( Galeria Katowicka), ul 3 Maja 30.

3. Zasady korzystania z promocji ” Czas na słońce z marką Chanel. Okulary przeciwsłoneczne
Chanel 20% taniej “

• Promocja skierowana jest do dowolnej osoby, będącej klientem Salonu Inter Optyk (zwana dalej jako „Uczestnik”), która w okresie jej obowiązywania dokona zakupu okularów przeciwsłonecznych marki Chanel.
• Zniżka naliczana jest od ceny regularnej okularów przeciwsłonecznych marki Chanel zgodnej z aktualnym cennikiem Inter Optyk ( cena regularna widoczna na metce okularów).
• Produkty marki Chanel oferowane w promocji (okulary przeciwsłoneczne) to produkty pełnowartościowe, objęte gwarancją producenta.
• Promocja nie obejmuje okularów marki Chanel przeciwsłonecznych korekcyjnych.
• Uczestnik Akcji promocyjnej może skorzystać z niej wielokrotnie, w wyznaczonym czasie trwania Promocji.
• Promocja ” Czas na słońce z marką Chanel. Okulary przeciwsłoneczne Chanel 20% taniej ” nie łączy się z innymi promocjami, programami, czy ofertami przedstawionymi przez Organizatora, chyba że postanowienia regulaminów tych akcji promocyjnych, programów, bądź ofert stanowią inaczej i określają zasady i warunki łączenia się.

4. Reklamacje i adres do korespondencji
a. Wszelkie reklamacje, dotyczące Akcji promocyjnej można zgłaszać pisemnie na adres: Ul. Adama Mickiewicza 3, Andrychów 34 – 120; lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres mailowy Organizatora: reklamacje@interoptyk.com.pl, z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji z akcji promocyjnej „Czas na słońce z marką Chanel. Okulary przeciwsłoneczne Chanel 20% taniej”.
b. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać w salonie Inter Optyk w Katowicach(Galeria
Katowicka) ul. 3 Maja 30.
c. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie do salonu reklamowanych okularów wraz z dowodem zakupu ( paragon, faktura).
d. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona listem poleconym lub wiadomością e-mail. Informacje, dotyczące Akcji promocyjnej są dostępne w Salonie Optycznym, który objęty jest Promocją tj. Salon optyczny Inter Optyk mieszczący się w Katowicach (Galeria Katowicka) przy
ul. Adama Mickiewicza 3.
e. Regulamin jest dostępny w Salonie Optycznym oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.interoptyk.pl

5. Postanowienia końcowe Regulaminu
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym wydłużenia, bądź skrócenia czasu trwania Promocji w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie udostępniona, do wglądu w Salonach Optycznych Organizatora. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień.
• Po odwołaniu Promocja przestaje obowiązywać.
• Regulamin promocji dostępny jest do wglądu dla Klienta w salonach Inter Optyk.

6. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.


7. Dane osobowe
• Administratorem danych osobowych jest INTER OPTYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 34-120 Andrychów, Pl. Adama Mickiewicza 3. Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Informacje dotyczące polityki przetwarzania danych osobowych RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.interoptyk.pl w zakładce
INFORMACJE – RODO.

Menu