fbpx

REGULAMIN BONU W POSTACI VOUCHERA

Wystawcą Vouchera jest INTER OPTYK Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w 34 -120 Andrychów, Plac Mickiewicza 3 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536675, NIP: 5512620783, REGON: 360371223.

§1

Definicje

1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
2. VOUCHER – (Bon) stanowiący własność Wystawcy i wydany przez Wystawcę osobie, która weźmie udział w konkursie i prawidłowo odpowie na wszystkie zadane pytania ( Regulamin konkursu dostępny na stronie www.interoptyk.pl). Bon w formie zmaterializowanej (drukowany), umożliwia Kupującemu dokonywanie zakupów w Salonie optycznym Inter Optyk, mieszczącym się w Galerii Sarni Stok w Bielsku – Białej do wysokości wartości określonej w treści Bonu Upominkowego i w okresie jego ważności do 30 czerwca 2023 roku.
3. Sklep – Salon optyczny Inter Optyk Sp. Z o.o. Sp. K. mieszczący się w Galerii Sarni Stok w Bielsku – Białej.
4. Kupujący – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
5. Cena regularna- cena umieszczona na klipsie oprawy okularowej lub okularów przeciwsłonecznych lub cena regularna szkieł korekcyjnych nie objęta promocjami, rabatami.
6. Kompletna para okularów- oprawa okularowa i szkła okularowe.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem www.interoptyk.pl

§2

Ogólne warunki wykorzystania Vouchera

1. Podstawowym warunkiem realizacji Vouchera jest jego dostarczenie przez Kupującego – obdarowanego) do wskazanego salonu optycznego w celu dokonania zakupu.
2. Obowiązkiem Kupującego jest skontaktowanie się z Wystawcą Vouchera w celu uzgodnienia terminu odbioru Vouchera. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.interoptyk.com.pl. Kontakt telefoniczny możliwy również pod numerem tel. 506 393 293.
3. Voucher może zostać zrealizowany tylko w Salonie optycznym Inter Optyk Sp. Z o.o. Sp. K., mieszczącym się w Galerii Sarni Stok w Bielsku – Białej prowadzonym przez Wystawcę.
4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne ani w całości, ani w części.
5. W przypadku, gdy wartość zakupów jest niższa niż wartość Bonu Wystawca/Sklep nie zwraca Kupującemu różnicy.
6. Voucher Kupujący może zrealizować wyłącznie jeden raz.
7. Sklep nie wystawia duplikatów zniszczonych lub zagubionych Voucherów.
8. Obowiązuje wymóg wykorzystania Vouchera od razu w całości.
9. Kupujący dokonując zamówienia kompletnej pary okularów lub okularów przeciwsłonecznych upoważniony jest do zniżki w wysokości 300 zł ( Voucher), przy czym realizacja Vouchera może odbyć się tylko w przypadku dokonania zamówienia za minimalną kwotę 700 zł.
10. Zniżka, o której mowa w § 2 pkt. 7 niniejszego regulaminu realizowana jest w ten sposób, że cenę regularną kompletnej pary okularów lub okularów przeciwsłonecznych obniża się o wartość Vouchera opiewającego na kwotę 300 zł.
11. Voucher upoważnia do zakupu tylko kompletnej pary okularów tj. (oprawa i szkła).
12. Voucher upoważnia do zakupu okularów przeciwsłonecznych.
13. Dokonując zakupu we wskazanym Salonie optycznym Inter Optyk Sp. Z o.o. Sp. K. z wykorzystaniem bonu obdarowany traci prawa do innych rabatów i promocji obowiązujących we wskazanym Salonie optycznym (Voucher nie łączy się z innymi rabatami i promocjami).
14. Kupujący, który chce skorzystać z refundacji (dofinansowania) z tytułu NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia) nie może jednocześnie skorzystać z Vouchera.

§ 3

Realizacja Vouchera

1. Voucher opatrzony jest kwotą w wysokości 300 zł
2. Kwota Vouchera jest kwotą brutto wyrażoną w polskich złotych.
3. Voucher stanowi formę zapłaty za towary oferowane przez Wystawcę w Salonie optycznym/stacjonarnym wskazanym w niniejszym Regulaminie. Wystawca nie może odmówić realizacji ważnego Bonu, chyba że został on
zagubiony lub zniszczony w stopniu uniemożliwiającym ustalenie jego daty ważności i pochodzenia od Wystawcy.
4. Realizacja Vouchera następuje poprzez przedstawienie go Wystawcy do realizacji w odniesieniu zakupu Salonie optycznym. Każdy bon opatrzony jest indywidualnym kodem pozwalającym na jego identyfikację i zastosowanie w Salonie optycznym.

§ 4

Postanowienia końcowe

Biorąc udział w konkursie Kupujący potwierdza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu i tym samym go akceptuje.

§ 5

Ochrona danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania przez Wystawcę danych osobowych znajdują n stronie internetowej www.interoptyk.com.pl

Menu