fbpx

Regulamin Akcji Promocyjnej “Wspieramy seniorów” – Odbierz 50 zł rabatu na oprawy okularowe marki La Bella i Viccelli.


Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia Akcji promocyjnej „Wspieramy Seniorów. Odbierz prezent w postaci ( – 50 zł ) na oprawy okularowe marki La Bella i Viccelli”. (zwana dalej Akcja promocyjna), której Organizatorem jest Inter Optyk Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w 34 – 120 Andrychów, ul. Adama Mickiewicza 3. Dane rejestrowe spółki: ( NIP: 5512620783, KRS: 0000536675).

I. Czas i miejsce Akcji:
Program trwa od 15.06.2023 r. do odwołania

II. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej:
Akcja prowadzona jest w wybranych salonach optycznych w miejscowości : Żywiec ul. Kościuszki 8, Kalwaria Zebrzydowska ul. Rynek 26, Buczkowice ul.
Wyzwolenia 491, Wadowice ul. Krakowska 1, Andrychów Plac Mickiewicza 3, przy których prowadzone są specjalistyczne poradnie okulistyczne Inter Oko.


III. Zasady korzystania z promocji „Wspieramy Seniorów…”
1. Akcja skierowana jest do dowolnej osoby fizycznej w wieku od 55 roku życia, będącej klientem wskazanego w pkt II Salonu optycznego Inter Optyk (zwana dalej jako „Uczestnik”), która w okresie jej obowiązywania dokona zakupu kompletnej pary okularów ( szkła + oprawy marki La Bella lub Vicceli).
2. Organizator zastrzega, że cena regularna oprawy okularowej, wchodzącej w skład kompletnej pary ( szkła+ oprawy) to cena pierwotna, która nie podlega żadnym rabatom. Cena widoczna jest na klipsie dołączonym do oprawy.
3. Przy zakupie kompletnej pary okularów (szkła + oprawa) dla Uczestnika od 55 roku życia Organizator przewiduje rabat w wysokości 50,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt złotych) na oprawy marki La Bella i Viccelli.
4. Oprawy okularowe oferowane w Akcji promocyjnej to produkty pełnowartościowe, objęte gwarancją producenta.
5. Akcja promocyjna dotyczy tylko nowych opraw okularowych marki La Bella i Viccelli zakupionych we wskazanych pkt II salonach optycznych.
6. Uczestnik Akcji promocyjnej może skorzystać z niej wielokrotnie, w wyznaczonym czasie jej trwania.
7. Akcja “Wspieramy Seniorów….” nie łączy się z innymi promocjami, programami, czy ofertami przedstawionymi przez Organizatora, chyba że
postanowienia regulaminów tych akcji promocyjnych, programów, bądź ofert stanowią inaczej i określają zasady i warunki łączenia się.
8. Organizator, zastrzega, że Uczestnik, który chce zrealizować uprawnienie do dofinansowania zakupu szkieł korekcyjnych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia (NFZ) może skorzystać z Promocji objętej niniejszym Regulaminem tj. może dokonać zakupu opraw okularowych marki La Bella i Viccelli.
9. Zniżkę w wysokości (-50, 00 zł, ( słownie: pięćdziesiąt złotych)) stosuje się w ten sposób, że od ceny regularnej, pierwotnej – widocznej na klipsie opraw biorących udział w akcji obniża się o kwotę 50 zł., ( słownie: pięćdziesiąt złotych).
10. Zniżka w wysokości 50,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt złotych) nie podlega wymianie na środek pieniężny w postaci pieniądza.


IV. Reklamacje i adres do korespondencji
1. Wszelkie reklamacje, dotyczące Akcji promocyjnej można zgłaszać pisemnie na adres: Ul. Adama Mickiewicza 3, Andrychów 34 – 120; lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres mailowy Organizatora: reklamacje@interoptyk.com.pl, z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji z akcji promocyjnej „ „Wspieramy Seniorów…”
2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie do salonu reklamowanych okularów wraz z dowodem zakupu ( paragon, faktura).

3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona listem poleconym lub wiadomością e-mail.
4. Regulamin jest dostępny w Salonie Optycznym oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.interoptyk.pl


V. Postanowienia końcowe Regulaminu
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym wydłużenia, bądź skrócenia czasu trwania Promocji w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie udostępniona, do wglądu w Salonach Optycznych Organizatora. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień.
2. Po odwołaniu Promocja przestaje obowiązywać.
3. Regulamin promocji dostępny jest do wglądu dla Klienta w salonach Inter
Optyk.


VI. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.


VII. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest INTER OPTYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 34-120 Andrychów, Pl. Adama
Mickiewicza 3. Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Informacje dotyczące polityki przetwarzania danych osobowych RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.interoptyk.pl w zakładce INFORMACJE – RODO.

Menu