fbpx

Akcja promocyjna “Spotkanie z Marzeną Rogalską”

Spotkanie z Marzeną Rogalską – 10 pierwszych osób, które przyjdą na spotkanie otrzyma nagrodę w postaci wybranych opraw korekcyjnych i szkieł
korekcyjnych marki NIKON gratis”: Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia Akcji promocyjnej przeprowadzonej wyłącznie w Salonie Optycznym Organizatora, mieszczącym się w Nowym Targu przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o nazwie „Spotkanie z Marzeną Rogalską – 10 pierwszych osób, które przyjdą na spotkanie otrzyma nagrodę w postaci opraw korekcyjnych i szkieł korekcyjnych marki NIKON gratis”:, (zwany dalej Akcja), którego Organizatorem jest Inter Optyk Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w 34 – 120 Andrychów, ul. Adama Mickiewicza 3. Dane rejestrowe spółki: ( Nip: NIP: 5512620783, KRS: KRS: 0000536675),


§1.
Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Akcji jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Akcji może wziąć udział dowolna osoba fizyczna ( zwana dalej Uczestnikiem), która 24 czerwca 2023 r., o określonej godzinie w Regulaminie
  przyjdzie do Salonu Optycznego ( wskazanego w Regulaminie) Organizatora na spotkanie z Marzeną Rogalską.
 3. Akcja promocyjna polega na tym, że dla pierwszych dziesięciu osób (10), które w tym dniu o określonej w Regulaminie godzinie przyjdą do wskazanego w Regulaminie Salonu Optycznego Organizatora na spotkanie z Marzeną
  Rogalską, Organizator przewiduje nagrodę w postaci wskazanych w Regulaminie opraw korekcyjnych wraz ze szkłami marki NIKON – gratis.

§2.
Czas i miejsce konkursu:

 1. Akcja rozpoczyna się w dniu 24.06.2023 r., godz. 12:00 i kończy się w momencie wyłonienia 10 nagrodzonych Uczestników.
 2. Akcja „ Spotkanie z Marzeną Rogalską” będzie przeprowadzona w Salonie optycznym Organizatora mieszczącym się w Nowym Targu, ul. Adama
  Mickiewicza 2c.
 3. Nad prawidłowym przebiegiem akcji będzie czuwał dedykowany pracownik Salonu optycznego.

§3.
Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Nagrodą w Akcji są oprawy korekcyjne marki: Dolce & Gabbana, Miu Miu, Ray-Ban, Oakley, Versace, Prada, Burberry, Persol, Michael Kors,
  Prada Sport, z wyłączeniem marki Chanel wraz ze szkłami o dowolnej mocy marki NIKON – gratis.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z winy Uczestnika.
 3. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 4. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 5. Zwycięzcy przysługuje możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§4.
Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym wydłużenia, bądź skrócenia czasu trwania Akcji w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie udostępniona na portalu społecznościowym Instagram. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień.
 2. Po odwołaniu Akcji przestaje obowiązywać.
 3. Regulamin Akcji dostępny jest do wglądu w salonach Inter Optyk.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

§5.
Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest INTER OPTYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 34-120 Andrychów, Pl. Adama
Mickiewicza 3. Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Informacje dotyczące polityki przetwarzania danych osobowych RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.interoptyk.pl w zakładce INFORMACJE – RODO.

Menu