fbpx

interOptyk


Regulamin Konkursu “Instagramowe rozdanie”:

Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przeprowadzonego na portalu społecznościowym Instagram o nazwie “Instagramowe rozdanie”, (zwany dalej Konkursem), którego Organizatorem jest Inter Optyk Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w 34 – 120 Andrychów, ul. Adama Mickiewicza 3.

Dane rejestrowe spółki: ( Nip: NIP: 5512620783, KRS: KRS: 0000536675),

§1.

Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
 1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
 2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
 5. wykona Zadanie Konkursowe.
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §1. ust. 2 Regulaminu.
 2. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania jest to aby Uczestnik wykonał Zadanie konkursowe polegające na napisaniu w komentarzu pod postem Konkursu „Instagramowe rozdanie”:
 • oznaczenie posta dowolnym emotikonem.
 • zaobserwowaniu profilu Organizatora,
 • zaproszeniu do udziału dwóch osób, oraz oznaczeniu ich w komentarzu,
 • udostępnieniu i polubieniu postu.
 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu tj. do 31.03.2023 r.

§2.

Czas i miejsce konkursu:

 1. Promocja trwa od 17.03.2023 r. do 31.03.2023 r.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi: 06.04.2023 r.,
 3. Wyniki udostępnione będą pod postem konkursu „Instagramowe rozdanie”.

§3.

Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła trzyosobową osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników jednego Zwycięzce.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie nagroda w postaci okularów przeciwsłonecznych marki Ray – Ban Arista.
 4. Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 31.03.2023 r.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowani o uzyskaniu Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram – przesłanej przez Organizatora.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e – mail na adres marketing@interoptyk.com.pl informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 10. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 11. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 13. Zwycięzcy przysługuje możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody.
 14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko jeden raz.
 15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§4.

Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym wydłużenia, bądź skrócenia czasu trwania Konkursu w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie udostępniona na portalu społecznościowym Instagram. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień.
 2. Po odwołaniu Konkurs przestaje obowiązywać.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w salonach Inter Optyk.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

§5.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest INTER OPTYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 34-120 Andrychów, Pl. Adama Mickiewicza 3. Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Informacje dotyczące polityki przetwarzania danych osobowych RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.interoptyk.pl w zakładce INFORMACJE – RODO.

Menu