fbpx

„Kompletna para okularów korekcyjnych marki La Bella i Viccelli za 399 zł”

REGULAMIN PROMOCJI

Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia Akcji promocyjnej „Kompletna para okularów korekcyjnych marki La Bella i Viccelli za 399 zł” przeprowadzonej we wszystkich stacjonarnych Salonach Optycznych Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwany dalej Akcja),którego Organizatorem jest Inter Optyk Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w 34 – 120 Andrychów, ul. Adama Mickiewicza 3. Lista salonów dostępna na stronie internetowej organizatora www.interoptyk.pl w zakładce „salony”. Dane rejestrowe spółki: ( Nip: NIP: 5512620783, KRS: KRS: 0000536675),

§1.
Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Akcji jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Akcji może wziąć udział dowolna osoba fizyczna ( zwana dalej Uczestnikiem), która w dniach od 01 września 2023 r. do odwołania dokona zakupu Kompletnej pary okularów korekcyjnych marki La Bella i Viccelli za cenę 399 zł.
 3. Akcja promocyjna dotyczy:
  o oprawy okularowej marki La Bella lub Viccelli
  o soczewek magazynowych w indeksie 1.5 z cennika okularowego Inter Optyk (JZO) 1.5 M Economic z powłoką AR, zakres soczewek zgodny z zakresem cennikowym.
 4. Osoba, która spełni warunki określone w punkcie 2 powyżej (dalej: Uczestnik) ma możliwość zakupu opisanej wyżej kompletnej pary okularów w cenie 399 zł.
 5. Organizator zastrzega, że z akcji wyłączona jest promocja o nazwie
  „ multipara”.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

§2.
Czas i miejsce prowadzenia promocji

 1. Akcja trwa od 01.09.2023 r., do odwołania
 2. Akcja promocyjna przeprowadzana jest we wszystkich stacjonarnych salonach optycznych Organizatora.
 3. Lista salonów dostępna na stronie internetowej organizatora www.interoptyk.pl w zakładce „salony”.

§3.
Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym wydłużenia, bądź skrócenia czasu trwania Akcji w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie udostępniona na portalu społecznościowym Instagram. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień.
 2. Po odwołaniu Akcji przestaje obowiązywać.
 3. Regulamin Akcji dostępny jest do wglądu w salonach Inter Optyk.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

§4.
Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest INTER OPTYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 34-120 Andrychów, Pl. Adama Mickiewicza 3. Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Informacje dotyczące polityki przetwarzania danych osobowych RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.interoptyk.pl w zakładce INFORMACJE – RODO.

§5.
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej na adres: Inter Optyk Sp. z o.o. Sp. K. ul. Wyzwolenia 491, 43 – 374 Buczkowice lub za pośrednictwem poczty e – mail reklamacje@interoptyk.com.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz przedmiot żądania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w zależności od formy złożenia reklamacji – pisemnie lub mailowo. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu ( faktura lub paragon).
Menu