fbpx

„Regulamin Akcji Promocyjnej – 50% na oprawy marek własnych”

Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia Programu „-50% na oprawy marek własnych”.

„-50% marki własne opraw” (zwana dalej Akcja promocyjna),której Organizatorem jest Inter Optyk Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w 34 – 120 Andrychów, ul. Adama Mickiewicza 3. Dane rejestrowe spółki: ( Nip: NIP: 5512620783, KRS: KRS: 0000536675).

§1.
CZAS TRWANIA AKCJI

  1. Program trwa od 15.05.2024 r. do odwołania.

§2.
MIEJSCE PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

  1. Akcja prowadzona jest w salonach stacjonarnych Inter Optyk.

§3.
ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI “-50% na oprawy marek własnych”

  1. Akcja skierowana jest do dowolnej osoby fizycznej w wieku od 18 roku życia, będącej klientem Salonu optycznego Inter Optyk (zwana dalej jako „Uczestnik”), która w okresie jej obowiązywania dokona zakupu kompletnej pary okularów korekcyjnych marki La Bella, Viccelli, Viviene (oznaczone hologramem) + dowolnych szkieł korekcyjnych.
  2. Przy zakupie kompletnej pary okularów korekcyjnych marki La Bella, Viccelli, Viviene (oznaczone hologramem) + dowolne szkła korekcyjne dla Uczestnika Organizator przewiduje cenę za oprawę okularową wymienionych marek z 50% rabatem od ceny widocznej na metce ( słownie: pięćdziesiąt procent). Do ceny oprawy okularowej należy doliczyć cenę kompletnej pary soczewek okularowych plus usługę montażu.
  3. Szkła okularowe oraz oprawy okularowe oferowane w Akcji promocyjnej to produkty pełnowartościowe, objęte gwarancją producenta.
  4. Uczestnik Akcji promocyjnej może maksymalnie skorzystać z niej dwa razy, w wyznaczonym czasie jej trwania.
  5. Akcja ” -50% marki własne opraw” nie łączy się z innymi promocjami, programami, czy ofertami przedstawionymi przez Organizatora, chyba że postanowienia regulaminów tych akcji promocyjnych, programów, bądź ofert stanowią inaczej i określają zasady i warunki łączenia się.
  6. Organizator, zastrzega, że Uczestnik, który chce zrealizować uprawnienie do dofinansowania zakupu soczewek korekcyjnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) może skorzystać z Promocji objętej niniejszym Regulaminem.
  7. Promocja „-50% na oprawy marek własnych”- na oprawy okularowe korekcyjne może być zastosowana tylko i wyłącznie przy zakupie kompletnej pary okularów korekcyjnych marki La Bella, Viccelli, Viviene (oznaczone hologramem) + dowolne szkła okularowe plus usługa montażu.nmarki wła
  8. Rabat w wysokości 50% ( słownie: pięćdziesiąt procent) za oprawę okularową marek La Bella, Viccelli, Viviene (oznaczone hologramem) nie podlega wymianie na środek pieniężny w postaci pieniądza.

§4.
REKLAMACJE I ADRES DO KORESPONDENCJI

  1. Wszelkie reklamacje, dotyczące Akcji promocyjnej można zgłaszać pisemnie na adres: Ul. Adama Mickiewicza 3, Andrychów 34 – 120; lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres mailowy Organizatora: reklamacje@interoptyk.com.pl, z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji z akcji promocyjnej „-50% marki własne opraw”
  2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie do salonu reklamowanych okularów wraz z dowodem zakupu ( paragon, faktura).
  3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona listem poleconym lub wiadomością e-mail.
  4. Regulamin jest dostępny w Salonie Optycznym oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.interoptyk.pl

§5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym wydłużenia, bądź skrócenia czasu trwania Promocji w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie udostępniona, do wglądu w Salonach Optycznych Organizatora. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień.
  2. Po odwołaniu Promocja przestaje obowiązywać.
  3. Regulamin promocji dostępny jest do wglądu dla Klienta w salonach Inter Optyk.

VI. REGULAMIN PODLEGA PRZEPISOM PRAWA POLSKIEGO.

VII. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych jest INTER OPTYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 34-120 Andrychów, Pl. Adama Mickiewicza 3. Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Informacje dotyczące polityki przetwarzania danych osobowych RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.interoptyk.pl w zakładce INFORMACJE – RODO.

 

Menu