fbpx

Regulamin Akcji promocyjnej „Spotkanie z Marzeną Rogalską”

„Spotkanie z Marzeną Rogalską – 10 pierwszych osób otrzyma nagrodę w postaci rabatu – 20 % na opraw korekcyjne i szkła korekcyjne marki NIKON za 1 zł ”:

Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia Akcji promocyjnej przeprowadzonej wyłącznie w Salonie Optycznym Organizatora, mieszczącym się w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Adama Mickiewicza 56 a, o nazwie ” Spotkanie z Marzeną Rogalską – 10 pierwszych osób otrzyma nagrodę w postaci rabatu – 20 % na opraw korekcyjne i szkła korekcyjne marki NIKON za 1 zł ”, (zwany dalej Akcja), którego Organizatorem jest
Inter Optyk Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w 34 – 120 Andrychów, ul. Adama Mickiewicza 3. Dane rejestrowe spółki: ( Nip: NIP: 5512620783, KRS: KRS: 0000536675),

§1.
Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Akcji jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Akcji może wziąć udział dowolna osoba fizyczna ( zwana dalej Uczestnikiem), która 22 lipca 2023 r., o określonej godzinie w Regulaminie przyjdzie do Salonu Optycznego ( wskazanego w Regulaminie) Organizatora na spotkanie z Marzeną Rogalską.
 3. Akcja promocyjna polega na tym, że dla pierwszych dziesięciu osób (10), które w tym dniu o określonej w Regulaminie godzinie przyjdą do wskazanego w Regulaminie Salonu Optycznego Organizatora na spotkanie z Marzeną Rogalską, Organizator przewiduje nagrodę w postaci 10 pierwszych osób otrzyma nagrodę w postaci rabatu – 20 % na opraw korekcyjne i szkła korekcyjne marki NIKON za 1 zł ”:
 4. Organizator zastrzega, że w przypadku wyboru przez Uczestnika/nagrodzonego szkieł korekcyjnych o indeksie większym niż 1,5 wymagana jest dopłata zgodnie z cennikiem katalogowym dostępnym u Organizatora.

§2.
Czas i miejsce konkursu:

 1. Akcja rozpoczyna się w dniu 22.07.2023 r., od godz. 12:00,
 2. Organizator zastrzega, że klienci dokonujący zakupu przed godz. 12:00 w dniu prowadzenia akcji nie są objęci akcją promocyjna, która przeprowadzana jest od godz. 12;00.
 3. Akcja kończy się w dniu 22.07.2023 r., w momencie wyłonienia 10 nagrodzonych Uczestników.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji jak i prawidłowym wyłonieniem nagrodzonych będzie czuwała dedykowana przez Organizatora osoba. Każda z 10 (dziesięciu) wyłonionych osób będzie „numerowana” poprzez otrzymanie kartki z numerem „przybycia” do salonu optycznego na spotkanie z Marzeną Rogalską.
 5. Akcja „ Spotkanie z Marzeną Rogalską” będzie przeprowadzona w Salonie optycznym Organizatora mieszczącym się w Suchej Beskidzkiej, ul. Adama Mickiewicza 56 a.

§3.
Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

Nagrodą w Akcji jest udzielenie rabatu – 20 % na opraw korekcyjne i szkła korekcyjne marki NIKON za 1 zł ”:

 1. Organizator zastrzega, że w przypadku wygrania przez Uczestnika/nagrodzonego
 2. Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z winy Uczestnika.
 4. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 6. Zwycięzcy przysługuje możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§4.
Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym wydłużenia, bądź skrócenia czasu trwania Akcji w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie udostępniona na portalu społecznościowym Instagram. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień.
 2. Po odwołaniu Akcji przestaje obowiązywać.
 3. Regulamin Akcji dostępny jest do wglądu w salonach Inter Optyk.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

§5.
Dane osobowe


Administratorem danych osobowych jest INTER OPTYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 34-120 Andrychów, Pl. Adama Mickiewicza 3. Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Informacje dotyczące polityki przetwarzania danych osobowych RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.interoptyk.pl w zakładce INFORMACJE – RODO.

Menu