fbpx

„Regulamin Akcji Promocyjnej “Tydzień Mamy ”

REGULAMIN PROMOCJI TYDZIEŃ MAMY

Tydzień Mamy” (zwana dalej Akcja promocyjna),której Organizatorem jest Inter Optyk Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w 34 – 120 Andrychów, ul. Adama Mickiewicza 3. Dane rejestrowe spółki: ( Nip: NIP: 5512620783, KRS: KRS: 0000536675)

§1.
CZAS TRWANIA AKCJI

  1. Program trwa od 20.05.2024 r. do 26.05.2024 r

§2.
MIEJSCE PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

  1. Akcja prowadzona jest w salonach stacjonarnych Inter Optyk.

§3.
ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI “TYDZIEŃ MAMY”

  1. Akcja skierowana jest do dowolnej osoby fizycznej w wieku od 18 roku życia, będącej klientem.Salonu optycznego Inter Optyk (zwana dalej jako „Uczestnik”), która w okresie jej obowiązywania dokona zakupu okularów przeciwsłonecznych lub korekcyjnych dostępnych w stacjonarnych salonach Inter Optyk Po odwołaniu Akcji przestaje obowiązywać. Regulamin Akcji dostępny jest do wglądu w salonach Inter Optyk.
  2. Organizator zastrzega, że cena regularna oprawy okularowej to cena pierwotna, która nie podlega żadnym rabatom. Cena widoczna jest na klipsie dołączonym do oprawy.
  3. Przy zakupie pierwszej, droższej pary okularów przeciwsłonecznych lub korekcyjnych dla Uczestnika. Organizator nie przewiduje rabatu od ceny widocznej na metce, a przy zakupie drugiej , tańszej pary okularów przeciwsłonecznych lub korekcyjnych tego samego dnia Uczestnik otrzyma 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) rabatu na drugą parę od ceny widocznej na metce.
  4. Okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne oferowane w Akcji promocyjnej to produkty pełnowartościowe, objęte gwarancją producenta.
  5. Akcja ”Tydzień Mamy” dotyczy tylko i wyłącznie zakupu opraw okularowych przeciwsłonecznych lub korekcyjnych. Dodatkowy rabat nie obejmuje zakupionych soczewek okularowych korekcyjnych zamontowanych do w/w opraw.
  6. Uczestnik Akcji promocyjnej może skorzystać z niej wielokrotnie, w wyznaczonym czasie jej trwania.
  7. Akcja ” Tydzień Mamy” nie łączy się z innymi promocjami, programami, czy ofertami przedstawionymi przez Organizatora, chyba że postanowienia regulaminów tych akcji promocyjnych, programów, bądź ofert stanowią inaczej i określają zasady i warunki łączenia się.
  8. Zniżkę w wysokości 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) stosuje się w ten sposób, że od ceny regularnej, pierwotnej – widocznej na metce tańszej pary okularów przeciwsłonecznych lub korekcyjnych biorących udział w akcji obniża się o 50% ( słownie: pięćdziesiąt procent). Cena pierwszej pary okularów przeciwsłonecznych lub korekcyjnych nie podlega żadnym rabatom.
  9. W akcji „Tydzień Mamy” oprawy przeciwsłoneczne i korekcyjne marek: Dita, Cartier, Maybach nie biorą udziału jak druga para, a ich ceny nie będą pomniejszane o rabat w wysokości o 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) od ceny na metce.
  10. Zniżki na drugą oprawę przeciwsłoneczną lub korekcyjną w wysokości 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) nie podlegają wymianie na środek pieniężny w postaci pieniądza.
  11. Akcja „Tydzień Mamy” dopuszcza skorzystanie z promocji Multipara dotyczącą soczewek okularowych korekcyjnych.

§4.
REKLAMACJE I ADRES DO KORESPONDENCJI

  1. Wszelkie reklamacje, dotyczące Akcji promocyjnej można zgłaszać pisemnie na adres:
  2. Ul. Adama Mickiewicza 3, Andrychów 34 – 120;
  3. lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres mailowy Organizatora: reklamacje@interoptyk.com.pl, z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji z akcji promocyjnej „Tydzień Mamy”.
  4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie do salonu reklamowanych okularów wraz z dowodem zakupu ( paragon, faktura).
  5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona listem poleconym lub wiadomością e-mail.
  6. Regulamin jest dostępny w Salonie Optycznym oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.interoptyk.pl

§5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym wydłużenia, bądź skrócenia czasu trwania Promocji w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie udostępniona, do wglądu w Salonach Optycznych Organizatora. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień.
  2. Po odwołaniu Promocja przestaje obowiązywać.
  3. Regulamin promocji dostępny jest do wglądu dla Klienta w salonach Inter Optyk.
  4.  

VI. REGULAMIN PODLEGA PRZEPISOM PRAWA POLSKIEGO.

VII. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych jest INTER OPTYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 34-120 Andrychów, Pl. Adama Mickiewicza 3. Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Informacje dotyczące polityki przetwarzania danych osobowych RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.interoptyk.pl w zakładce INFORMACJE – RODO.

 

Menu